I. ZAMÓWIENIE

 1. Firma RED BOX Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Wiosenna 33, 62-081 Baranowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000468544, której nadano numer identyfikacyjny NIP 7792484571 oraz numer statystyczny REGON 0000723267, prowadzi sprzedaż towarów zarówno za pośrednictwem internetu jak i w salonie w Poznaniu oraz Katowicach.

 2. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednakże zamówienia złożone po godzinie 15 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia pracy.
 4. Firma RED BOX zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzania danych składania zamówienia lub ustalenia dodatkowych szczegółów.
 5. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
  a)    Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego jest RED BOX Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiosenna 33, 62-081 Baranowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000468544, (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 730 99 55 06, adres e-mail biuro@rbsport.pl
  b)    Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
  -    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania produktów ze sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  -    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  -    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  -    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  -    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. 
  d)    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  e)    Odbiorcami danych osobowych będą:
  - podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi sklepu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  - podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  oraz
  - Przelewy24 -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.
  f) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  g) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  h) Dokonanie zamówienia lub zakupu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach przedstawionych w pkt. 2

 6. Złożone zamówienie potwierdzane jest za pośrednictwem poczty e-mail (podobnie jak każdy następny etap realizacji zamówienia).
 7. Firma RED BOX może na życzenie klienta wystawić za zakupiony towar produkt fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym listem.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, klient jest informowany o tym fakcie na swój adres e-mail lub numer telefonu podany w zamówieniu.
 9. Jeżeli sprzedawca nie będzie mógł wykonać dostawy towaru zamówionego przez Państwa, zaproponujemy zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.
 10. Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionej przesyłki lub nie odbierze przesyłki pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta.
 11. Zamówienie, za które płatność nie zostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni roboczych zostanie anulowane.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 14. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 15. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru na magazynie, czas oczekiwania na zrealizowanie transakcji może ulec zmianie i wynieść od 7 do 14 dni. Kupujący będzie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail oraz może zrezygnować z zamówienia.

II. PŁATNOŚCI

 1. Podane w sklepie ceny są cenami brutto. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN), euro (EUR) oraz dolarach (USD). Do wartości zamówienia doliczony zostanie koszt przesyłki.
 2. W każdym przypadku wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu, wyjątek stanowi płatność za pobraniem.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność przy odbiorze osobistym
  • płatność przelewy24
  • kartą płatniczą
  • przelew bankowy
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

III. TRANSPORT

 1. Darmowa dostawa od 200 zł.

UWAGA: W przypadku nieprawidłowego wyboru rodzaju przesyłki przez zamawiającego, sklep zastrzega sobie możliwość jego zmiany po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie klienta.

IV. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA UMOWY 

Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny 

RED BOX Group Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.

 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. ul. Wiosenna 33, 62-081 Baranowo .

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

RED BOX Group Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 33, 62-081 Baranowo

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

 1. RED BOX Group Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@rbsport.pl RED BOX Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na adres RED BOX Group Sp. z o.o., ul. Wiosenna 33, 62-081 Baranowo.

 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.

 5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.

 6. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 7. Towar reklamowany, nieodebrany przez Klienta w czasie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji, zostanie utylizowany.
 8. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

  b) Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

  c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;

  d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.